top of page

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ   
ΝΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»
ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 , Ο.Τ. 65017 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Τ.Κ. 10552

PROO apo HAMILA VARVAKEIO2_edited_edited

The listed building at 4 Theatrou Street in Theatrou Square in the center of Athens is located in a neighborhood of the traditional center of the city. Adjacent to it is the also neoclassical monument of Theater 2 which is assumed to have been designed by Ziller. Opposite it, at the corner of Theater and Sokratos, is the monument (more than 130 years old), a neoclassical example of the first configuration of the fabric of the neoclassical city of Athens.

The building is restored to its original form, statically strengthened and extended in height with a four-storey addition at a 4.15m setback from Theatrou Street.

It is a "two-story building of neoclassical form with very remarkable architectural and decorative elements and a symmetrical arrangement in its appearance. There is a repetition of axes, spans and pessas that creates its rhythm and emphasizes the symmetrical arrangement.

Its masonry is isostructural with joints. Pessos have a base, body, panels and capitals. On the architraves of the side openings there is a relief garland.

The entrance doors have a cornice with embossed pediments. In the central part there is a balcony with railings of a neoclassical design and embossed marble furousias. There is a cornice with cornice, a band with a serrated band and geysipodes.

The goals of architectural design

To the existing preserved building, a smaller one is added in height to the north of it consisting of 4 floors. This building together with the existing one constitute a whole which functions as a place of accommodation for working nomads. In other words, it consists of residential areas (4 separate apartments in the new vertical section), a work area on the first floor and a catering area that will operate on the ground floor and in the basement where its supporting departments will be located.

The new part of the building, which rises to a height of 22.00 m behind the monument and at a distance of 4.15 m from its face, essentially constitutes the "background" from which the monument projects. At the same time, the new volume, which is significantly smaller compared to the neighboring buildings that were built with much more favorable building and height factors, undertakes the inclusion of the listed building and the rest of the listed buildings in the immediate neighborhood in the environment of tall buildings in terms of scaling. In other words, the preserved buildings are included through an intermediate scale of volume and height in the space of the larger scale of the neighboring newer buildings.

This scaling is also attempted both in the morphological configuration of the facades of the new building and in the color dimension of their materials.

In other words, an attempt is made to form a visual background of the listed buildings with a compatible and neutral character so that the neighborhood of the listed buildings is primarily highlighted and in addition they are integrated into the environment of the modern buildings with the smoothest possible composition.

The openings of the new section are elongated in height and have the width of the existing openings of the 1st floor of the listed building, but in addition they are located on the same axis as them and at a depth of 4.15 m further north from the main view. They are not the same height as them but grow to the highest possible height (2.20m) to give the impression of being elongated.

In the new section, the external faces are shaped with wavy enamelled plates 4 cm thick and 45 X 75 cm in size, which are in a light ocher shade and as the material of their mass consists of pure terracotta, the final visual performance will be characterized by deep relief "play" of light on the surface of the faces.

Το διατηρητέο κτίριο της οδού Θεάτρου 4 στην πλατεία Θεάτρου στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται σε μια γειτονιά του παραδοσιακού κέντρου της πόλης. Όμορο του είναι το επίσης νεοκλασικό διατηρητέο της Θεάτρου 2 το οποίο εικάζεται ότι σχεδιάσε ο Τσίλλερ. Απέναντι του βρίσκεται, στην γωνία θεάτρου και Σωκράτους το μνημείο (ανω των 130 ετών) νεοκλασικό δείγμα της πρώτης διαμόρφωσης του ιστού της νεικλασικής πόλης των Αθηνών.

Το κτίριο αποκαθίσταται στην αρχική του μορφή, ενισχύεται στατικά και επεκτίνεται καθ'ύψος με μια προσθήκη τεσσάρων ορόφων σε υποχώριση 4,15 m από την οδό Θεάτρου.

Πρόκειται για “διώροφο κτίριο νεοκλασικής μορφής με πολύ αξιόλογα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία και συμμετρική διάταξη στην όψη του. Υπάρχει επανάληψη αξόνων, ανοιγμάτων και πεσσών που δημιουργεί τη ρυθμολογία του και τονίζει τη συμμετρική διάταξη.

Η τοιχοποιία του είναι ισόδομη με αρμούς. Οι πεσσοί έχουν βάση, κορμό, φατνώματα και επίκρανα. Στα επιστύλια των πλαϊνών ανοιγμάτων υπάρχει ανάγλυφη γιρλάντα.

Στις πόρτες εισόδου υπάρχει γείσο με ανάγλυφους γεισίποδες. Στο κεντρικό τμήμα υπάρχει  μπαλκόνι με κάγκελα νεοκλασικού σχεδίου και ανάγλυφα μαρμάρινα φουρούσια. Υπάρχει γείσο με ακροκέραμα, λωρίδα με οδοντωτή ταινία και γεισίποδες”.

Οι στόχοι του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

Στο υφιστάμενο διατηρητέο κτίριο προστίθεται καθ’ύψος ένα μικρότερο σε έκταση στα βόρεια του αποτελούμενο από 4 ορόφους. Το κτίριο αυτό μαζί με το υφιστάμενο αποτελούν ένα σύνολο το οποίο λειτουργεί ως χώρος φιλοξενίας νομάδων εργασίας. Αποτελείται δηλαδή από χώρους κατοικίας (4 διακριτά διαμερίσματα στο νέο καθ’ύψος τμήμα) από ένα χώρο εργασίας στον Α’ όροφο και από ένα χώρο εστίασης που θα λειτουργεί στο ισόγειο και στο υπόγειο όπου θα βρίσκονται τα υποστηρικτικά του τμήματα.

Το νέο τμήμα του κτιρίου το οποίο αναπτύσσεται καθ’ύψος στα 22,00 m πίσω από το διατηρητέο και σε απόσταση από την όψη του κατά 4,15 m, ουσιαστικά αποτελεί το «φόντο» από το οποίο προβάλει το διατηρητέο. Συγχρόνως ο νέος όγκος ο οποίος είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με τα όμορα κτίρια που κτίστηκαν με πολύ πιο ευνοϊκούς συντελεστές δόμησης και ύψους, αναλαμβάνει την ένταξη του διατηρητέου αλλά και των υπόλοιπων διατηρητέων της άμεσης γειτονιάς στο περιβάλλον των ψηλών κτιρίων με όρους κλιμάκωσης. Εντάσσονται δηλαδή τα διατηρητέα κτίρια διαμέσου μιας ενδιάμεσης κλίμακας όγκου και ύψους στον χώρο της μεγαλύτερης κλίμακας των όμορων νεότερων κτιρίων.

Η κλιμάκωση αυτή επιχειρείται επιπλέον τόσο στην μορφολογική διαμόρφωση των όψεων του νέου κτιρίου όσο και στην χρωματική διάσταση των υλικών τους.

Επιχειρείται δηλαδή η διαμόρφωση ενός οπτικού υπόβαθρου των διατηρητέων κτιρίων με χαρακτήρα συμβατό και ουδέτερο ώστε να αναδεικνύεται η γειτονιά των διατηρητέων πρωτίστως και επιπλέον να εντάσσονται στο περιβάλλον των σύγχρονων κτιρίων με την δυνατόν ομαλότερη σύνθεση.

Τα ανοίγματα του νέου τμήματος  είναι επιμήκη καθ’ ύψος  και έχουν το πλάτος των υφισταμένων ανοιγμάτων του Α’ ορόφου του διατηρητέου αλλά επιπλέον βρίσκονται στον ίδιο άξονα με αυτά και σε βάθος κατά 4,15 m πιο βόρεια από την κύρια όψη. Δεν έχουν το ίδιο ύψος με αυτά αλλά αναπτύσσονται στο μεγαλύτερο δυνατό ύψος (2,20m) ώστε να δίνουν την επιμήκη εντύπωση.

Στο νέο τμήμα οι εξωτερικές όψεις διαμορφώνονται με κυματιστές σμαλτωμένες πλάκες πάχους 4 cm και διαστάσεων 45 Χ 75 cm   οι οποίες είναι σε απόχρωση ανοικτής ώχρας και καθώς το υλικό της μάζας τους  αποτελείται από καθαρή τερακότα η τελική οπτική απόδοση θα χαρακτηρίζεται από βάθος ανάγλυφο «παιχνίδισμα» του φωτός στην επιφάνεια των όψεων.

Survey - Αποτύπωση

bottom of page