top of page
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ - ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ.jpg

Αποκατάσταση υφισταμένου κτιρίου

και προσθήκη κατ’ επέκταση με ανέγερση νέων διώροφων κτιρίων κατοικίας

Σπέτσες

Παλαιό Λιμάνι

Photo 1.jpg

Restoration of an existing building and add by extension by erection of new two-storey residence buildings

 

    On the plot there is a building with a modern use of a residence built before 1940 and was part of a wider building or small -building complex that have fallen for many years.

Only a small toilet and the outer access staircase at the southern entrance of the building are preserved. This building is restored, that is, tiled change work with a new perimeter beam from reinforced concrete on which the NE will be coated, in -depth of existing stones with special non -calcareous grinds, 30 cm. which is very low 1.90 m) and re -form internal functions. At the same time, this ground floor is expanding east with a new two -storey building with which it communicates with a door to the north of the east wall. The new building with a bearing a reinforced concrete organism is based on the level of the basement of the existing and its first level is 30 cm (two steps) lower than the existing level.

   It is a building with a 46.30 m² coverage using two bedrooms, baths and staircase as a first level and 46.30 m² using two bedrooms and baths in the second level. The kitchen, dining room and living room are formed in the existing building with the new additional entrance from the door of the old basement and with the west section in a two -dimensional living room which is connected to the dining room and the kitchen to the east.

    Independently, two other houses are located in a more and third building. The second is formed elongated to the East-West Axis with dimensions of 14 by 6.25 m and the third almost square with dimensions of 8 by 9.45 m which also defines the southern end of the plot.

    The second has a ground floor area of 86.05 m² with a living room, a dining room, a kitchen, a bathroom and a bedroom as well as the straight staircase leading to the floor of 73.05 m² with baths and three bedrooms. The total construction of the second building is 159.10 m². On the west side the floor is 2 m with a retreat over the ground floor creating a terrace in its entirety. Correspondingly there is a balcony on the east side with a small width and railing made of solid metal decorative cross sections.

   The third building has a ground floor area of 79.35 m² with a living room, dining room, kitchen, bathroom and a bedroom as well as the staircase leading to the floor of 79.35 m² with baths and four bedrooms. The total construction of the second building is 158.70 m². On the west side the floor has a balcony of 1.25 m wide. Correspondingly there are two small balconies on the east side with a small width and railing made of solid metal decorative cross sections.

 

Αποκατάσταση υφισταμένου κτιρίου

και προσθήκη κατ’ επέκταση με ανέγερση νέων διώροφων κτιρίων κατοικίας

    Στο οικόπεδο βρίσκεται κτίσμα με σύγχρονη χρήση κατοικίας το οποίο έχει κατασκευαστεί προ του 1940 και αποτελούσε μέρος ευρύτερου κτιρίου ή συμπλέγματος μικρών κτισμάτων τα οποία έχουν πέσει από πολλών ετών. Διατηρούνται μόνο μια μικρή τουαλέτα και η εξωτερική σκάλα πρόσβασης στη νότια είσοδο του κτιρίου.

Το κτίσμα αυτό αποκαθίσταται, γίνονται δηλαδή εργασίες αλλαγής της κεραμοσκεπής με νέο περιμετρικό δοκάρι από οπλισμένο σκυρόδεμα επί του οποίου θα επικάθεται η ν εα στέγη, αρμολογούνται σε βάθος οι υφιστάμενες λιθοδομές με ειδικά μη ασβεστούχα ενέματα, μεταφέρονται υψηλότερα κατά 30 cm τα πρέκια των παραθύρων (που είναι πολύ χαμηλά 1,90 m) και διαμορφώνονται εκ νέου οι εσωτερικές λειτουργίες.

  Παράλληλα το ισόγειο αυτό κτίσμα επεκτείνεται ανατολικά με νέο διώροφο κτίριο με το οποίο επικοινωνεί με πόρτα στα βόρεια του  ανατολικού τοίχου. Το νέο κτίριο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, θεμελιώνεται στη στάθμη του υπογείου του υφισταμένου και η πρώτη στάθμη του  βρίσκεται 30 cm (δύο σκαλιά) χαμηλότερα από την στάθμη του υπάρχοντος.

  Πρόκειται για κτίριο με κάλυψη 46,30 m² με χρήση δύο υπνοδωματίων, λουτρών και σκάλας ανόδου στην πρώτη στάθμη και 46,30 m² με χρήση δύο υπνοδωματίων και λουτρών στην δεύτερη στάθμη. Η κουζίνα , η τραπεζαρία και το καθιστικό διαμορφώνονται στο υφιστάμενο κτίριο με την νέα επιπλέον  είσοδο να γίνεται από την πόρτα του παλιού υπόγειου και με διαμόρφωση του δυτικού τμήματος σε δίπατο χώρο καθιστικού ο οποίος με εσωτερική κλίμακα συνδέεται με την τραπεζαρία και την κουζίνα στα ανατολικά.

     Ανεξάρτητα κατ'επέκταση χωροθετούνται αλλες δυο κατοικίες στο σε΄τερο και τρίτο κτίριο. Το δεύτερο διαμορφώνεται μακρόστενο στον άξονα Ανατολής-Δύσης με διαστάσεις 14 επί 6,25 m και το τρίτο σχεδόν τετράγωνο  με διαστάσεις 8 επί 9,45 m το οποίο ορίζει και το νότιο άκρο του οικοπέδου.

Το δεύτερο έχει εμβαδόν ισογείου 86,05 m² με καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό και ένα υπνοδωμάτιο καθώς και την ευθύγραμμη σκάλα που οδηγεί στον όροφο των 73,05 m² με λουτρά και τρία  υπνοδωμάτια. Η συνολική δόμηση του δευτέρου κτιρίου είναι 159,10 m². Στη δυτική όψη ο όροφος βρίσκεται σε υποχώρηση κατά 2 m σε σχέση με το ισόγειο δημιουργώντας μια βεράντα στο σύνολο της. Αντίστοιχα υπάρχει μπαλκόνι στην ανατολική όψη με μικρό πλάτος και κιγκλίδωμα διαμορφωμένο από μασίφ μεταλλικές διακοσμητικές διατομές.

Το τρίτο κτίριο έχει εμβαδόν ισογείου 79,35 m² με καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό και ένα υπνοδωμάτιο καθώς και την σκάλα που οδηγεί στον όροφο των 79,35 m² με λουτρά και τέσσερα  υπνοδωμάτια. Η συνολική δόμηση του δευτέρου κτιρίου είναι 158,70 m². Στη δυτική όψη ο όροφος έχει μπαλκόνι με πλάτος 1,25 m στο σύνολο της. Αντίστοιχα υπάρχουν δυο μικρά  μπαλκόνια στην ανατολική όψη με μικρό πλάτος και κιγκλίδωμα διαμορφωμένο από μασίφ μεταλλικές διακοσμητικές διατομές.

TOMH BB GL AXON YFISTAMENOY stathatou apotyposi 18 v2021.jpg
iso tomi 1.jpg
Photo 2.jpg
ΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ  - ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ.jpg
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ - ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ.jpg
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ - ΕΓΧΡΩΜΗ.jpg
axon 1nea.jpg
west view.jpg
axon 2nea.jpg
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ - ΕΓΧΡΩΜΗ.jpg
geniki apopsi 1.jpg
geniki apopsi 11.jpg
ΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ - ΕΓΧΡΩΜΗ.jpg
axon olo.jpg
dytiki nea1.jpg
A6 Dytiki & Anatoliki opseis.jpg
A7 Voreia & Notia opseis.jpg

Survey - Αποτύπωση

bottom of page